Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Tổng đài theo dung lượng

Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1120 / 4 trung ke - 12 may nhanh
Tổng đài 04 line vào – 12 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 06 line vào – 16 line ra
8.049.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1120 / 6 trung ke - 16 may nhanh
Tổng đài 6 line vào – 16 line ra . Dung lượng đã mở rộng tối đa
10.251.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 4 trung ke - 20 may nhanh
Tổng đài 04 line vào – 20 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
15.567.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 4 trung ke - 28 may nhanh
Tổng đài 04 line vào – 28 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
17.635.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 6 trung ke - 26 may nhanh
Tổng đài 06 line vào – 26 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
17.807.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 4 trung ke - 32 may nhanh
Tổng đài 04 line vào – 32 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
18.866.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 6 trung ke - 30 may nhanh
Tổng đài 06 line vào – 30 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
19.039.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 8 trung ke - 28 may nhanh
Tổng đài 08 line vào – 28 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
19.555.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 8 trung ke - 32 may nhanh
Tổng đài 08 line vào – 32 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
20.785.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 4 trung ke - 40 may nhanh
Tổng đài 04 line vào – 40 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
20.934.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 6 trung ke - 38 may nhanh
Tổng đài 06 line vào – 38 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
21.106.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 6 trung ke - 42 may nhanh
Tổng đài 06 line vào – 42 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
22.337.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 8 trung ke - 40 may nhanh
Tổng đài 08 line vào – 40 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
22.509.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 8 trung ke - 44 may nhanh
Tổng đài 08 line vào – 44 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
24.084.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 8 trung ke - 48 may nhanh
Tổng đài 08 line vào – 48 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
24.577.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 10 trung ke - 50 may nhanh
Tổng đài 10 line vào – 50 line ra .Dung lượng đã mở rộng tối đa
25.980.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 12 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 12 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
30.927.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 24 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 24 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
30.927.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 16 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 16 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
31.395.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 20 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 20 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
32.625.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 28 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 28 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
33.955.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 32 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 32 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
35.924.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 36 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 36 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
36.416.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 40 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 40 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
37.253.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 44 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 44 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
39.222.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 48 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 48 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
39.714.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 190 / 8 trung ke - 52 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 52 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
40.945.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 56 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 56 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
42.520.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 60 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 60 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
43.012.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 64 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 64 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
44.243.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 68 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 68 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
45.819.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 72 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 72 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
46.286.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 76 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 76 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
47.516.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 80 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 80 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
48.354.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 84 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 84 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
49.584.000 VND

Tổng đài dung lượng nhỏ

Tong dai Siemens Hipath 1120
Tổng đài 02 line vào - 08 line ra. Khả năng mở rộng dung lượng tối đa là 06 line vào - 16 line ra.


5.197.000 VND
Tong dai Siemens Hipath 1150
Tổng đài 02 line vào - 10 line ra. Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào - 50 line ra

12.097.000 VND

Tổng đài dung lượng trung bình 8 trung kế

Tong dai Siemens Hipath 1190
Tổng đài có dung lượng tối đa 32 trung kế - 140 máy nhánh

23.746.000 VND